top of page

강병부님도 장타자 이시네요!


비거리를 반드시 늘리겠다는

염원을 담은 파워샷!

마쓰구 고반발 드라이버

비거리 : 225m

방향성 : 92점

타구음 : 88점

타구감 : 97점

파운더스클럽 드라이버

비거리 : 205m

방향성 : 76점

타구음 : 53점

타구감 : 81점

비거리 15m~20m 향상!

만족스러운 타구음과 방향성!

파운더스클럽 드라이버를 사용하셨던

59세 강병부 고객님께서 선택한

마쓰구 고반발 드라이버는?

시크리트 포스 Pro 모델!

Model : SF-23X [SR]

-Weight : 294g

-Swing Weight : D0

-Torque : 5.5

-Cpm : 230

-Length : 45.75"

-Shaft Weight : 54g

-Kick Point : Low


Comentários


Recent Posts
bottom of page